Đúc Tượng Phật

Đúc Tượng Phật

Tượng A Di Da Mạ Vàng 24k Tượng A Di Da Mạ Vàng 24k
Tượng đồng phật A Di Đà cao 68 cm Tượng đồng phật A Di Đà cao 68 cm