Đài thờ, khay chén thờ bằng đồng

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc đài thờ, khay chén bằng đồng vàng, đài thờ, khay chén bằng đồng khảm tam khí, đài thờ, khay chén bằng đồng khảm ngũ sắc... 

Đồ đồng Thành Phát chuyên nhận đúc đài thờ, khay chén bằng đồng vàng, đài thờ, khay chén bằng đồng khảm tam khí, đài thờ, khay chén bằng đồng khảm ngũ sắc...