Tượng Đồng Danh Nhân

Tượng danh nhân bằng đồng mẫu đẹp với các diện tượng đồng phong thủy, tượng đồng danh nhân, tượng đại tướng võ nguyên giáp, tượng bác hồ bằng đồng, .., mẫu tượng đồng danh nhân bán thân, hoặc mẫu tượng đồng toàn thân, đứng.

Tượng Trần Quốc Tuấn mạ vàng Tượng Trần Quốc Tuấn mạ vàng
Tượng Huỳnh Thúc Kháng Bằng Đồng Tượng Huỳnh Thúc Kháng Bằng Đồng
Đúc Tượng Đức Thánh Trần Mạ Vàng Đúc Tượng Đức Thánh Trần Mạ Vàng
Tượng Đức Thánh Trần cao 70 cm Tượng Đức Thánh Trần cao 70 cm
Tượng danh nhân bằng đồng Tượng danh nhân bằng đồng
Tượng Hùng Vương bằng đồng Tượng Hùng Vương bằng đồng
Tượng vua Hùng bằng đồng Tượng vua Hùng bằng đồng
Tượng bác hồ bằng đồng Tượng bác hồ bằng đồng
Tượng Khổng Minh bằng đồng Tượng Khổng Minh bằng đồng
Tượng Quan Công bằng đồng Tượng Quan Công bằng đồng
Tượng Nguyễn Trãi bằng đồng Tượng Nguyễn Trãi bằng đồng
Tượng Quang Trung Nguyễn Huệ bằng đồng Tượng Quang Trung Nguyễn Huệ bằng đồng
Tượng Võ Nguyên Giáp bằng đồng Tượng Võ Nguyên Giáp bằng đồng
Tượng Bác Hồ bằng đồng Tượng Bác Hồ bằng đồng
Tượng Trần Quốc Tuấn bằng đồng Tượng Trần Quốc Tuấn bằng đồng

Tượng danh nhân bằng đồng mẫu đẹp với các diện tượng đồng phong thủy, tượng đồng danh nhân, tượng đại tướng võ nguyên giáp, tượng bác hồ bằng đồng, .., mẫu tượng đồng danh nhân bán thân, hoặc mẫu tượng đồng toàn thân, đứng.