Tượng Đồng Danh Nhân

Tượng danh nhân bằng đồng mẫu đẹp với các diện tượng đồng phong thủy, tượng đồng danh nhân, tượng đại tướng võ nguyên giáp, tượng bác hồ bằng đồng, .., mẫu tượng đồng danh nhân bán thân, hoặc mẫu tượng đồng toàn thân, đứng.