Tượng Phổ Hiền bồ tát bằng đồng

Thương hiệu : ĐỒ ĐỒNG THÀNH PHÁT

Giá Liên hệ

Phone
Hãy để lại SĐT, Tư vấn viên của chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn miễn phí!

Xem nhanh nội dung

Quét mã để đọc trên điện thoại

Tượng Phổ Hiền bằng đồng

Trong những năm trở lại đây, công nghiệp phát triển nhanh đã giúp cho con người có những vật liệu mới, đa dạng, tương đối bền chắc mà lại giúp tạo hình dễ dàng trong quá trình tạo ra thành phẩm. Ngoài chất liệu gỗ, đá, sứ, composite...thì tượng phật bằng đồng được ưa chuộng hơn hẳn. Thờ Phật là một tín ngưỡng văn hóa lâu đời, vừa bình dị vừa độc đáo nên đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác, trong đó có tượng Phật Phổ Hiền bồ tát bằng đồng của các nghệ nhân đồ đồ đồng Thành Phát chế tác.

Phổ Hiền bồ tát là ai

Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho "Bình đẳng tính trí" tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ chung với Phật Thích-ca và Bồ Tát Văn thù sư lợi. Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu giác quan.

Hình tượng Phổ Hiền bồ tát

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền mạ vàng 24 k cao cấp để xe hơi

- Tên sản phẩm: Tượng Bồ Tát Phổ Hiền mạ vàng 24 k cao cấp để xe hơi
- với chất liệu: Tượng được đúc đồng vàng, đồng thau đẹp tinh khiết nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Kích thước: Tượng Bồ Tát Phổ Hiền bằng đồng cao 12cm.
- với mẫu: Dáng Tượng phật, bồ tát Phổ Hiền Cưỡi Voi diện đẹp thường được làm mẫu tượng để xe hơi nhỏ.
- Mầu sắc: màu vàng tự nhiên của đồng thau( Đồng vàng ) mạ vàng 24 k đẹp cao cấp.

Sự tích của tượng Phổ Hiền Bồ tát

Trước hết ta cần hiểu nghĩa của tên tượng: Phổ là biến khắp, hiền là Đẳng giác bồ tát. Phổ hiền là vị bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới. Ngài là một trong những vị bồ tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa.

Sự tích của tượng Phổ Hiền bồ tát: Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô. Nhờ Phụ Vương khuyên bảo, nên Thái Tử mới phát tâm cúng Phật Bảo Tạng và chúng sinh trong ba tháng. Lúc ấy có quan Đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện hạ có lòng làm đặng món công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề, mà cầu đặng thành Phật”. Năng Đà Nô Thái Tử nghe quan Đại thần khuyên bảo như vậy, liền thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong ba tháng, xin hồi hướng về đạo vô thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ đề, tu hạnh Bồ tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo, và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy”.

Bộ tượng phật đồng  " Bồ tát Văn Thù + Phổ Hiền Bồ tát ".

- Tên sản phẩm: Bộ tượng phật đồng " Bồ tát Văn Thù + Phổ Hiền Bồ tát ".
- Chất liệu: Đúc đồng vàng, đồng thau đẹp tinh khiết .
- Kích thước: Tượng Phồ Hiền + Tượng Văn Thù Sư Lợi bồ tát cao 43 cm.
- Trọng Lượng: Hơn 10 kg đồng phôi đúc đẹp không tỳ vết không sộc rỗ.
- Hình mẫú: Hình ảnh Tượng phật phổ hiền ngồi trên lưng voi , 1 tay đẹp tựa cánh sen hướng lên trời 1 tay hơi thõng như hàm ý cứu vớt chúng sinh.
- Hình ảnh Tượng phật văn thù ngồi trên lưng sư tử ,1 tay đẹp tựa cánh sen hướng lên trời , 1 tay cầm nhành liễu phổ độ chúng sinh.
- Mầu sắc: tượng đồng thau( Đồng vàng ) trà bóng phủ Pu chống o xi hóa.
- Cơ sở sản xuât: Đúc Tượng Chân Dung đồng thủ công tại cơ sở đúc đồng Thành Phát Văn Lâm Hưng Yên.

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Năng Đà Nô Thái Tử phát nguyện như thế, liền thọ ký rằng: Hay thay! hay thay! Ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật Đạo. Trong khi tu Bồ tát đạo, dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh, vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là: Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa kiếp làm nhiều công việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Huyến ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều thỏa mãn”.

Khi Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị Thiên tử ở các cõi Trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi.

Tượng phật tát Văn Thù - Phổ Hiền đồng vàng cao 43 cm

- Tên sản phẩm: Tượng phật tát Văn Thù - Phổ Hiền đồng vàng cao 43 cm
- Chất liệu: Được các nghệ nhân đúc bằng đồng vàng, đồng thau cao cấp
- Kích thước: Cao 43 cm
- Trọng lượng: Nặng hơn 15 kg đồng phôi
- Mẫu: Dáng tượng, Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền Tát Văn trong phật giáo đại thừa
- Màu Sắc: Màu đồng vàng, đồng thau được phủ lớp Pu chống ô xi hoá
- Cơ sở sản xuất: Được đúc thủ công tại cơ sở Đúc Đồng Thành Phát ( Văn Lâm - Hưng Yên )

Năng Đà Nô Thái Tử thưa với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những sự ao ước của tôi ngày sau quả nhiên đặng như lời Ngài thọ ký, nay tôi kính lễ Ngài và chư Phật mà xin làm sao hằng sa thế giới có đủ món hương rất tốt rất thơm, mùi bay khắp trong các cõi, và mọi chúng sanh, hoặc ở trong địa ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh, cho đến các người ở cõi Thiên Thượng Nhơn gian, đương mắc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi đặng món hương thơm ấy, tức thì đều đặng rảnh khổ và lại hưởng sự an vui”.

Năng Đà Nô Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu mà lễ Phật, thì trong các thế giới mười phương tự nhiên có mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng sanh ngửi đặng mùi hương ấy, lòng dạ hớn hở, các bệnh phiền não thảy đều tiêu trừ. Năng Đà Nô Thái Tử nhờ Phật thọ ký như vậy, thân tâm vui mừng, bèn đảnh lễ Phật, rồi ngồi xuống nghe Ngài thuyết Pháp.

Năng Đà Nô Thái Tử nhờ công đức đó, nên sau khi mạng chung, sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện mà chăm làm các việc Phật sự và hóa độ chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những sự của mình đã ao ước. Bởi Ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy, nên nay đã thành Phật, ở cõi Bất Huyến, và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh.

Bộ Tượng Đồng Thích Ca - Văn Thù - Phổ Hiền

- Tên sản phẩm: Bộ Tượng Đồng Thích Ca - Văn Thù - Phổ Hiền
- Chất liệu: Tượng có chất liệu từ khối đồng vàng cát túi đẹp, loại đồng tốt nhất trên thị trường.
- Màu sắc: Sản phẩm có màu tự nhiên của đồng vàng.
- Kích thước: Đúc theo đơn đặt hàng riêng cao 4 mét.
- Cơ sở sản xuất: tại Đồ Đồng Thành Phát.

Ý nghĩa của tượng Văn thù bồ tát

Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng theo Phật Giáo Đại Thừa. Hình ảnh của Ngài thường xuất hiện trong bộ ba cùng với Tượng phật Thích Ca và phật Văn Thù Sư Lợi gọi là Thích Ca Tam Tôn. Ngài đứng bên phải, còn Văn Thù đứng bên trái và có khi họ được vây quanh bởi mười sáu thiên thần bảo vệ cho kinh Bát Nhã.Ngài thường xuất hiện như một Bồ Tát với vương miện và y trang đầy ắp châu báu như một ông hoàng và nhiều tranh ảnh tượng, ngài cưỡi voi trắng 6 ngà, voi trắng tượng trưng cho chiến thắng 6 giác quan. Tùy khí của Ngài chính là viên bảo châu mà Ngài thường cầm nơi tay trái hoặc tay phải cầm hoa sen, trên đóa hoa là viên bảo châu. Trong hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền nằm trong nhóm của Phật Đại Nhật. Biểu tượng của Bồ tát Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ tát.

Phổ Hiền Bồ tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt.

Tượng bằng đồng Phổ Hiền Bồ Tát.

- Tên sản phẩm: Tượng bằng đồng Phổ Hiền Bồ Tát.
- Chất liệu: Tượng được đúc bằng đồng vàng thau cao cấp, nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tượng Phổ Hiền Bồ Tát được chà bóng tỉ mỉ sản phẩm, phủ Pu giúp đồng bền với thời gian.
- Kích thước: Cao 29cm, ngang 23cm.
- Cơ sở sản xuất: Đúc tượng đồng tại cơ sở đúc đồng Thành Phát.

Ngài cùng đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Văn Thù Sư Lợi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, có sức mạnh phi thường, trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi yêu thương chúng sinh. Vì vậy mỗi khi bạn thỉnh cầu điều gì khi bạn khấn 3 vị này, bạn dễ đạt được điều bạn mong muốn.

Có thể thấy, trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại thừa, những nhân vật và hình tượng, ngoài ý nghĩa lịch sử, truyền thuyết, nó còn mang tư tưởng triết học, ẩn dụ và biểu trưng. Người học Phật chúng ta nếu không nắm bắt được tinh thần này thì chắc chắn sự nhận thức sẽ dễ rơi vào định kiến, cực đoan và bị các quan niệm tôn giáo hữu thần đồng hóa. Thờ Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo của người Việt.

Bộ tượng phật bằng đồng Văn Thù + Phổ Hiền Bồ Tát

- Tên sản phẩm: Bộ tượng phật bằng đồng Văn Thù + Phổ Hiền Bồ Tát
- Chất liệu: Đúc đồng vàng cát tút chuẩn, chọn lọc cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc. Bề mặt bộ tượng Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền được phủ Pu giúp đồng bền với thời gian.
- Kích thước: cao 23 cm.
- Cơ sở sản xuât: Đúc đồng thủ công tại cơ sở đúc đồng Thành Phát.

Quy trình đúc tượng đồng Phổ Hiền bồ tát

- Dựng khuân đúc tượng Phổ Hiền bồ tát

- Nung nóng nguyên liệu

- Cho đồng nóng vào khuân

- Khi chuông nguội tiến hành bóc khuôn

- Hoàn thành tượng bằng cách mãi dũa đánh bóng tượng

Bộ Tượng Đồng Thích Ca Tam Tôn

- Tên sản phẩm: Bộ Tượng Đồng Thích Ca Tam Tôn
- Chất liệu: Tượng có chất liệu từ khối đồng vàng cát túi đẹp, loại đồng tốt nhất trên thị trường.
- Phương pháp sản xuất: Bộ tượng phật được đúc đồng thủ công bởi nghệ nhân giỏi Thành Phát xuất phát từ làng nghề đúc đồng truyền thống. Tượng phật sau khi đúc xong được sửa nguội, trạm khắc sắc nét các chi tiết trên tượng. Bề mặt tượng phật được chà mịn, phủ bóng giúp chất liệu đồng bền đẹp
- Màu sắc: Sản phẩm có màu tự nhiên của đồng vàng.
- Kích thước: cao 43 cm.
- Cơ sở sản xuất: tại Đồ Đồng Thành Phát.

Giá bán tượng Phổ Hiền bằng đồng

Tùy theo chất liệu và kích thước tượng, giá tượng vào khoảng vài triệu đến vài trăm triệu, để biết thêm thông tin quý khách hãy liên hệ theo số hotline của đồ đồng Thành Phát: Mr Thành 0963514966 - Mr Phát 0963523786

Thỉnh tượng đồng Phổ Hiền bồ tát bằng đồng

Những lưu ý khi đặt tượng Phổ Hiền bằng đồng

Không giống như nhiều vật phẩm phong thủy khác, tượng Phổ Hiền bồ tát bằng đồng không chỉ để trang trí cho không gian ngôi nhà, đối diện cửa chính, đặt phòng khách, trên bàn làm việc, bàn thờ hoặc trong xe oto. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được những điều cấm kỵ khi thờ cúng tượng phật. Quý khách cần lưu ý!

Không nên mua tượng phật một cách ngẫu hứng, tùy tiện.

Không nên để tượng phật trong két sắt hay cất trong tủ kính

Không được bài trí tượng phật trong phòng ngủ

Tượng đồng bồ tát Phổ Hiền

- Tên sản phẩm: Tượng đồng bồ tát Phổ Hiền
- Chất liệu: Sử dụng khối đồng đỏ cáp điện loại đồng đẹp, chuẩn đồng chất lượng tốt nhập khẩu từ Hàn Quốc.
- Phương pháp sản xuất: tượng được đúc đồng thủ công truyền thống bởi những người thợ làng nghề đúc đồng. Tượng phật sau khi được hoàn thành quy trình đúc thì được gia công sửa nguội kỹ lưỡng, hoàn thiện các chi tiết trên bức tượng rõ nét, tỉ mỉ. Bề mặt tượng bồ tát Phổ Hiền được chà mịn, phủ bóng giúp chất liêu đồng bền đẹp và màu sắc của pho tượng là màu đồng đỏ tự nhiên.
- Kích thước: cao 61cm.
- Cơ sở sản xuất: tại cơ sở đúc đồng Thành Phát.

Kích thước tượng Phổ Hiền bằng đồng

Về kích thước của tượng khá đa dạng: 25cm, 30cm, 40cm..., cơ sở nhận đặt đúc tượng quan âm bồ tát với kích thước cỡ đại.

Tượng Phổ Hiền mạ vàng

Tượng Đồng Bồ Tát Phổ Hiền mạ vàng để ô tô

- Tên sản phẩm: Tượng Đồng Bồ Tát Phổ Hiền mạ vàng để ô tô
- với chất liệu: Đúc thủ công bằng đồng vàng cát tút chuẩn, chọn lọc cao cấp nhập khẩu từ Hà Quốc. Bề mặt tượng được chà bóng tỉ mỉ, mạ vàng 24k.
- Kích thước: Tượng Bồ Tát bằng đồng mạ vàng 24k cao 13cm.
- với mẫu: Dáng Tượng phật, bồ tát diện đẹp ngồi trên lưng voi được làm mẫu tượng để xe hơi nhỏ.
- Mầu sắc: màu vàng tự nhiên của đồng thau( Đồng vàng ), mạ vàng 24k đẹp cao cấp.
- Cơ sở sản xuất: Đúc đồng thủ công tại cơ sở Đúc tượng đồng Thành Phát.

Mua tượng Phổ Hiền Bồ Tát ở đâu

Đồ đồng Thành Phát sẽ đem đến sự hài lòng cho quý khách về sản phẩm tượng Phổ Hiền bồ tát, với đội ngũ tư vấn nhiệt tình, chất lượng và uy tín sản phẩm được dặt lên hàng đầu, giá cả phù hợp. Chúng tôi có 3 cơ sở chính, đặt tại 3 miền với 3 thành phố lớn của cả nước: Hà nội- trụ sở chính, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đồ đồng thành Phát không chỉ là nơi trưng bày, mua bán sản phẩm đồ đồng, khách hàng biết đến cơ sở qua hệ thống Website, mua bán qua các trang mạng lớn: khách hàng mua bán và thanh toán qua kênh COD. Để sở hữu bức tượng phật bằng đồng, quý khách hay liên hệ với chúng tôi qua :

Trụ sở chính Hà Nội: Số 136 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Showroom Đà Nẵng: Số 59 Nguyễn Tri Phương - Thanh Khê – TP. Đà Nẵng
Showroom Sài Gòn: Số 139 Kinh Dương Vương - P12 – Q6 – Hồ Chí Minh

- Website: www. dodongthanhphat.com
- Hotline: Mr Thành 0963514966 - Mr Phát 0963523786

Đến với Đồ Đồng Thành Phát chắc chắn Quý khách sẽ cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ và giá cả sản phẩm

Đồ đồng Thành Phát xin cam kết:

  • Bảo hành từ 10 năm trở lên với tất cả sản phẩm
  • Sản phẩm đồ thờ cúng bằng đồng, tượng đồng, vật phẩm phong thủy, tranh đồng,.... chất lượng và đẹp nhất, giá thành hợp lý
  • Phục vụ quý khách nhiệt tình chu đáo
  • Cam kết khách hàng sẽ hài lòng khi mua sản phẩm tại Đồ Đồng Thành Phát
  • Vận chuyển toàn quốc

Trụ sở chính: 

🏠 Thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Văn phòng Hà Nội: 

🏠 Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng Đà Nẵng: 

🏠 129 Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng

Văn phòng TP Hồ Chí Minh: 

🏠 139 Kinh Dương Vương, P12, Q 6, TP. Hồ Chí Minh

🏭  Xưởng đúc: Lộng Thượng, Văn Lâm, Hưng Yên

🏭  Xưởng đúc: Ý Yên, Nam Định

🏭  Xưởng đúc: Đại Bái, Bắc Ninh

Điện thoại: 0963.523.786 - 0965.484.755 ( zalo )  

Website: www. dodongthanhphat.com

Đến với Đồ Đồng Thành Phát chắc chắn Quý khách sẽ cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ và giá cả sản phẩm.

Chúng tôi mong sẽ được phục vụ quý khách trong tương lai không xa.

Đồ Đồng Thành Phát xin chân thành cảm ơn !!!

Chúng tôi có 3 cơ sở chính, đặt tại 3 miền với 3 thành phố lớn của cả nước: Hà nội- trụ sở chính, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Đồ đồng thành Phát không chỉ là nơi trưng bày, mua bán sản phẩm đồ đồng, khách hàng biết đến cơ sở qua hệ thống Website, mua bán qua các trang mạng lớn: khách hàng mua bán và thanh toán qua kênh COD.

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua :
- Hotline: 0985.484.755 - 0963523786 (có Zalo)


🏠 Trụ sở chính:
Xưởng đúc thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

🏠 Văn phòng tại Hà Nội:
Số 23/09/105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

🏭  Xưởng sản xuất 1: Ý Yên, Nam Định
🏭  Xưởng sản xuất 2: Gia Bình, Bắc Ninh
🏭  Xưởng sản xuất 3: Văn Lâm, Hưng Yên

- Website: www.dodongthanhphat.com
-
https://www.facebook.com/DucTuongChanDungThanhPhat/

Đến với Đồ Đồng Thành Phát chắc chắn Quý khách sẽ cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ và giá cả sản phẩm.

Chúng tôi mong sẽ được phục vụ quý khách trong tương lai không xa.

Đồ Đồng Thành Phát xin chân thành cảm ơn !!!

Đến với Đồ Đồng Thành Phát chắc chắn Quý khách sẽ cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ và giá cả sản phẩm

Vận chuyển hàng đi Toàn quốc các tỉnh như: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Để đặt hàng hoặc mua hàng quý khách hàng vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ:
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Ngân hàng Agribank chi nhánh Văn Lâm, Hưng Yên
STK: 2405 2050 78408
Chủ TK: Dương Văn Lên
- Với khách hàng ở Hà Nội MIỄN PHÍ vận chuyển (free ship) trong phạm vi nội thành. - Với Khách hàng ở các tỉnh lân cận hoặc ở xa (Miền Trung, Miền Nam) Hàng sẽ được đóng kiện đảm bảo - Giao hàng tận nơi bằng đường chuyển phát của bưu cục - Khi nhận hàng khách hàng kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán tiền hàng và tiền CƯỚC cho nhân viên bưu cục. Hàng hóa KHÔNG đúng yêu cầu đặt hàng, khách hàng có quyền trả lại mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào.
* Giao hàng tận nơi
* Hỗ trợ tư vấn, lắp đặt
* Phục vụ 24/7
* Bảo hành dài lâu

Hệ thống cửa hàng

Đồ Đồng Thành Phát

🏠 Trụ sở chính:

☑ Thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

🏠 Văn phòng Hà Nội:

☑ 105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

🏠 Văn phòng Đà Nẵng:

☑ 129 Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng

🏠 Văn phòng TP Hồ Chí Minh: 

☑ Số 139 Kinh Dương Vương, P12, Q 6, TP. Hồ Chí Minh

🏭   Xưởng đúc: Lộng Thượng, Văn Lâm, Hưng Yên

🏭   Xưởng đúc: Ý Yên, Nam Định

🏭   Xưởng đúc: Đại Bái, Bắc Ninh

📞 0965.484.755 - 0963.523.786

Cam kết

  • Chuyên hàng cao cấp, chất lượng
  • Nói không với hàng chợ, hàng kém chất lượng
  • Đúc hoàn toàn thủ công bằng đồng cao cấp
  • Chất lượng hàng đầu, Không han gỉ, bong tróc, oxi hóa

Sản phẩm liên quan

Tượng phật mạ vàng Tượng phật mạ vàng
Tượng bồ tát bằng đồng Tượng bồ tát bằng đồng
Tượng Tam Thế Phật bằng đồng Tượng Tam Thế Phật bằng đồng
Tượng phật di lạc bằng đồng Tượng phật di lạc bằng đồng
Tượng phật Adida bằng đồng Tượng phật Adida bằng đồng
Tượng đại thế chí bằng đồng Tượng đại thế chí bằng đồng
Tượng A Di Da Mạ Vàng 24k Tượng A Di Da Mạ Vàng 24k
Tượng Tam Thánh Tây Phương Tượng Tam Thánh Tây Phương